Jazyková škola Petra České Budějovice

Aktuality
Spolupracujeme
 
Fotogalerie
 

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana Vašich osobních údajů je pro JAZYKOVKU PETRA, Mgr. Petra Schacherlová, Svážná 23, 634 00, Brno, IČO: 75836653 (dále jen „Správce“) velmi důležitá. Proto bychom Vás v následujících částech chtěli informovat v souladu s čl.12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady  (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“ o provádění zpracování osobních údajů a o právech subjektů údajů. Dále si Vás dovolujeme ubezpečit, že ochrana osobních údajů v naší společnosti, která se stává jejich správcem, probíhá v souladu s platnými právními předpisy.

Co je „GDPR“

Je anglická zkratka General Data Protection Regulation používaná jako stručný název Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016.

Co se rozumí „Osobním údajem“ / „Subjekt údajů“

Je to každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů), kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat odkazem na jistý identifikátor, tj.zejména  jméno, adresa, číslo, e-mail.

Subjektem údajů se pak rozumí fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají.

Co je „Zpracování osobních údajů“

Je to jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, které správce provádí pouze za určitým účelem a z daného pohledu toto zpracování činí systematicky.

Způsob zpracování a ochrana osobních údajů, doba zpracování osobních údajů

Správce tímto prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zpracování je prováděno prostřednictvím výpočetní techniky i manuálním způsobem. Správce provedl technická i organizační opatření k ochraně osobních dat tak, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, ztrátě, k neoprávněnému přenosu či jinému zneužití. Zaměstnanci Správce nebo zpracovatelské subjekty Správce, které zpracovávají osobní data pouze na základě zpracovatelské smlouvy se Správcem, mají povinnost zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a principy ochrany dle GDPR, a to i po skončení pracovního poměru či ukončení zpracovatelských činností.

Doba zpracování je v souladu se lhůtou bezprostředně nutnou pro plnění účelu činnosti Správce. V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu subjektu údajů po dobu trvání tohoto souhlasu. Správce má právo osobní údaje zpracovávat i po dobu potřebnou k vymáhaní práv Správce vůči subjektu údajů.

Podáním přihlášky posluchač vyjadřuje svůj souhlas s poskytnutím svých osobních údajů pro výše uvedené účely.

Osobní údaje, které jsou předmětem zpracování

 1. Jméno, příjmení, titul, e-mail
 2. Datum narození
 3. Poštovní nebo fakturační adresa, telefonní číslo, identifikační údaje přidělené státem
 4. Platební údaje (bankovní spojení)

Práva subjektu údajů

 1. Právo na odvolání svého Správci uděleného souhlasu (kdykoliv)
 2. Právo na přístup k osobním údajům – tj. získat od Správce informaci/potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány či nikoliv. Jsou-li osobní údaje zpracovávány, pak má subjekt údajů právo získat informace o účelu zpracování, kategorii dotčených osobních údajů, příjemcích osobních údajů, dobu zpracování osobních údajů. Má možnost požadovat od Správce opravu nebo výmaz osobních údajů, vznést námitku, podat stížnost u dozorového úřadu. Získat veškeré dostupné informace o zdroji svých osobních údajů, pokud je neposkytl sám subjekt údajů.
 3. Právo na opravu nepřesných údajů – Správce má povinnost zabývat se žádostí subjektu údajů, požaduje-li jejich opravu
 4. Právo být zapomenut/na výmaz, tj. povinnost Správce zlikvidovat osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna podmínka:  
 1. a) osobní údaje již nejsou potřebné pro dané účely
 2. b) subjekt údajů odvolá svůj souhlas a neexistuji žádný právní důvod zpracování
 3. c) subjekt údajů vznese námitku proti zpracování osobních údajů

Kontakt na Správce

S dotazy k ochraně osobních údajů se můžete kdykoliv obrátit na:

Mgr.Petra Schacherlová, Svážná 23, 634 00 Brno,
email: jazykovkapetra@seznam.cz, mobil: 732 405 854 

Dozorový orgán ochrany osobních dat je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz

.